Organo da camera

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 22. travnja 2018.
u 20:00 sati

Solist: Krešimir Has, orgulje

G. F. Händel, J. S. Bach

U sezoni 2016./2017. Hrvatski barokni ansambl nabavio je nove barokne komorne orgulje, a već inaugurirani instrument ovom će prilikom biti stavljen u središte pozornosti, i to dvojako – kao solističko koncertantno glazbalo, u koncertima Georga Friedricha Händela koje će tumačiti stalni suradnik Ansambla Krešimir Has, ali i kao instrument namijenjen komornom glazbovanju, što će biti oprimjereno trio-sonatama Johanna Sebastiana Bacha.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this